Prady selektywne – co warto wiedzieć?

Potrzeba napisania tego artykułu zrodziła się z braku szerszych informacji na ten temat w książkach dra Jana Kwaśniewskiego, a co za tym idzie, ogólnej dezinformacji wśród Optymalnych w tym zakresie. Elektrolecznictwem zajmuję się od 40 lat. Przez 15 lat prowadziłem przychodnię rehabilitacyjną, a od 1998 roku prowadzę Arkadię “Kraus”, gdzie wzbogaci­łem swoją wiedzę o możliwości leczenia prądami selektywnymi.

Prądy selektywne są po to, żeby szybko napra­wić to, co do tej pory zepsuliśmy naby­wając różne choroby. Stanowią one al­ternatywę dla leków pochodze­nia chemicznego, ale w przeciwieństwie do nich, prądy selektywne nie wywołują skutków ubocznych.  W przypadkach, gdy choroba osiągnęła bardzo wysoki sto­pień zaawansowania, np. martwica tka­nek przy stopie cukrzycowej czy choro­bie Buergera,  powszechnym sposobem leczenia dostępnym w szpitalach jest amputacja kończyny. W takiej sytuacji optymalni wiedzą, że aby zatrzymać postępowanie choroby należy rozpocząć żywienie optymalne, lub dostępną ONLINE – dietę żółtkową. Trzeba jednak pamiętać, że pa­cjent w takim stanie nie może czekać, aż żywienie opty­malne spowoduje cofnięcie choroby, ponieważ w tym czasie już dawno straci nogę. Wówczas prądy selektywne są jedynym i ostatnim sposobem uratowania kończyny, za wy­jątkiem tych tkanek, które już uległy martwicy. Podobnie przy chorobie wieńcowej, gdzie grozi nam operacja na sercu (by­pass), prądy selektywne rozszerzając naczynia wień­cowe poprawiają dotlenienie mięśnia sercowego i usuwają objawy choroby. Resztę dokonuje żywienie optymalne, które łącznie z prądami pozwala uniknąć operacji.

W niektórych chorobach, jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, gościec przewlekle postępujący i inne choroby przewlekłe mające charakter nasilający się, prądy stanowią jedyne źródło hamowania roz­woju choroby, łagodzenia jej skutków i naprawy zniszczeń, jakie ona wywołuje (zaniki mięśniowe, sztywność i zwyro­dnienia stawów) poprzez poprawę krą­żenia, a tym samym odżywiania chorobowo zmienionych orga­nów. Ze względu na ograniczone możliwości leczenia farmakolo­gicznego i jego ujemne skutki, zabiegi prądami selektywnymi powinny być powtarzane w za­leżności od nasileń postępu cho­roby, nawet kilka razy do roku. Ilość zabiegów prądowych zależy od rodzaju choroby, jej stopnia zaawansowania, a nawet od możliwości czasowych pacjenta. W przypadku większej ilości cho­rób czas zabiegów możemy dzie­lić przeznaczając pewną jego część na leczenie jednej, a pozostałą na równoczesne leczenie drugiej choroby. Na przykład: 15 minut na nerwicę i 15 minut na wrzody żołądka w czasie jednej sesji zabiegowej. Przy 10 zabiegach czas trwania jednego zabiegu powinien wy­nosić od 25 do 30 minut, przy 15 zabiegach – 20 minut, przy 20 zabiegach – 15 minut. Najle­piej zabiegi wykonywać codzien­nie, dlatego że efekt leczniczy su­muje się, w niektórych przypad­kach można nawet wykonywać do 4 zabiegów dziennie. Łączny czas jednego zabiegu może dojść nawet do 60 minut, minimalny czas zabiegu to 15 minut. Ma­ksymalna ilość niektórych zabie­gów stosowanych łącznie może dojść do 20 zabiegów, dalsze stosowanie nie jest szkodliwe dla zdro­wia, ale ich skuteczność spada i byłaby mniej efektywna (reakcja przyzwyczaje­nia organizmu do prądów), i dlatego za­lecana jest miesięczna przerwa, po której można wznowić serię zabiegów.

Prądy stanowią czasami jedyną moż­liwość zdiagnozowania bólów głowy w niejasnych przypadkach. Bóle głowy najczęściej są spowodowane niedotle­nieniem mózgu, dlatego w większości przypadków stosowanie prądów PS roz­szerzających naczynia usuwa bóle głowy na zasadzie lepszego zaopatrzenia mózgu w tlen. Wyjątek stanowi migrena powodowana miejscową przewagą ukła­du parasympatycznego. Zastosowanie prądów PS w tym przypadku może spo­wodować wystąpienie ataku migreny już po pierwszym zabiegu, wówczas wiemy już, że ból głowy jest skutkiem przewagi mechanizmów naczyniorozszerzających występujących w migrenie.

W przypadku połączenia neurastenii (przewaga mechanizmów naczyniozwężających) z migreną, zwłaszcza okoporażenną, można usunąć obie choroby, sto­sując prądy S na chore oko, równocze­śnie stosując prądy PS na pozostałą część głowy. Jest to jedyna możliwość wyleczenia migreny oko porażennej, ponieważ farmakologia działa ogólnoustrojowo poprzez układ krwionośny, a prądy mogą działać ogólnie i miejsco­wo.

Za pomocą prądów możemy rów­nież rozpoznać stopień ukrwienia tka­nek, a tym samym określić rozległość zaburzeń krążenia. Kończyny z większy­mi zmianami chorobowymi cechują się większym oporem elektrycznym: jeżeli pacjent mocniej odczuwa prąd w jednej kończynie to znaczy, że stopień ukrwie­nia tej kończyny jest lepszy niż w dru­giej.

W mojej praktyce leczenia neurastenii, oprócz diety żółtkowej, prądy selektywne stanowią bardzo skuteczną broń, która potrafi ją skutecznie zwalczać. Neurastenia jest chorobą, która po­mimo działania żywienia optymalnego ma cha­rakter nawracający. Pacjent, który żywi się optymalnie i pozbył się już wielu cho­rób nagle zauważa, że ciśnienie zaczyna mu się wahać.  Poci się, szybko się mę­czy, ma kołatania serca, kłopoty ze snem czy koncentracją. W takiej sytuacji jest przerażony i myśli, że jego choroby na nowo wróciły. Ale to nie one wróciły, wróciła tylko nerwica, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Prądy w tym przypadku są jedynym sposobem wyeliminowania wyżej opisanych objawów bez uciekania się do farmakologii, której działanie uboczne może rzeczywiście spowodo­wać nawrót chorób.

Prądami selektyw­nymi możemy także leczyć różnego rodzaju defekty, jak np. nietrzymanie moczu. Działają one na zwieracz pęcherza mo­czowego, ćwiczą go i wzmacniają, po­wodując z zasady wyleczenie. Wyjąt­kiem są przypadki, gdy nie jest zachowa­na anatomiczna ciągłość mięśnia. Prądy stosujemy również w przypad­ku obstrukcji (spastycznych, atonicznych) i innych chorób.

            Pacjenci chorujący na astmę oskrzelową, powinni także zainteresować się prądami selektywnymi. Seria zabiegowa stwarza olbrzymią możliwość wyeliminowania astmy ze swojego życia. Często zdarza się, że już po kilku zabiegach pacjent przestaje się dusić a nawet odstawia zalecone mu lekarstwa.  

Reasumując, prądy selektywne są doskonałym i skutecznym narzędziem umożliwiającym szybki powrót do zdrowia. Potrafią niezależnie od diety żółtkowej oraz środków farmakologicznych niwelować lub nawet usuwać skutki chorób cywilizacyjnych. Konsultując pa­cjentów i osobiście wykonując zabiegi prądami selektywnymi od 20 lat, polecam ich stosowanie w wyżej opisanych jednostkach chorobowych. Prądy selektywne jako skuteczny wynalazek XX wieku, powinien być powszechnie stosowany w służbie zdrowia w tym w szpitalach. Znacznie więcej osób można by wtedy wyleczyć a ich myślenie przybliżyć do poziomu optymalizmu. Szkoda, że po 20 latach doświadczeń i działalności wielu Arkadii w Polsce, nadal tak mało pacjentów o nich wie. Tych z Państwa, którym są one potrzebne lub zalecane zapraszam na turnusy do Bielska-Białej. Oprócz prądów selektywnych oferujemy także wiele innych usług, które pomogą wam wrócić do życia. Lecząc bowiem przyczynę choroby, pozbywamy się jej raz na zawsze.

 Józef Kraus

www.arkadiakraus.com